Upravno vijeće bolnice

 

Članovi Upravnog vijeća
1. Branko Herček, struč.spec.ing.admin.chris. – predsjednik UV;
2. Mirta Kovačević, dr.med.dent. – članica UV;
3. Robert Čukoić, dipl.oec. – član UV;
4. Vlatka Babić, mag.prim.educ. – članica UV-a;
5. Borica Stojaković, prof. defektolog, predstavnica Stručnog vijeća, – članica UV;
6. Biserka Turk, predstavnica Radničkog vijeća – članica UV;
7. Danica Kramarić, dr.med. – član UV;

Kontakt e-mail: pisarnica@bolnica-bistra.hr