Natječaji

Natjecaj

Prijam u radni odnos na određeno vrijeme:

Sukladno članku 30. Statuta Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, (u daljnjem tekstu: Bolnica), ravnatelj Bolnice objavljuje:

NATJEČAJ

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Bolnici, na određeno vrijeme na poslovima:

Njegovatelj/ica – 2 izvršitelja/ice

Uvjeti i potrebna dokumentacija (kopije):
– diploma o završenoj srednjoj školi
– završen tečaj za njegovatelja
– zamolba
– životopis
– osobna ili domovnica
-uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Na ovaj poziv se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na stručno testiranje te selekcijski razgovor. Kandidati koji se ne odazovu na testiranje, smatrat će se da su odustali od natječaja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni web stranici Bolnice www.bolnica-bistra.hr.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se pisanim putem Bolnici na adresu Bolnička 21, 10 298 Donja Bistra, osobno u tajništvu bolnice ili putem maila na adresu pisarnica@bolnica-bistra.hr s naznakom ”Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno/određeno vrijeme, za radno mjesto: navesti raspisano radno mjesto“, u roku od 8 dana, računajući od datuma objave na burzi rada i web stranici bolnice.
Nepravovremene, nepotpune prijave i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiv osnov ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukadno Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i to: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Bolnica pridržava pravo poništenja Natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za postupak provedbe ovog natječaja.

 

 

 

Sukladno članku 30. Statuta Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, (u daljnjem tekstu: Bolnica), ravnatelj Bolnice objavljuje:

NATJEČAJ

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Bolnici, na određeno vrijeme na poslovima:

Medicinska sestra – medicinski tehničar – 5 izvršitelja/ica

Uvjeti i potrebna dokumentacija (kopije):
– diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi
– položen stručni ispit  i/ili završeno srednje obrazovanje u trajanju od 5 godina
– odobrenje za samostalan rad
– jedna godina radnog iskustva
– zamolba
– životopis
– osobna ili domovnica
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Na ovaj poziv se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na stručno testiranje te selekcijski razgovor. Kandidati koji se ne odazovu na testiranje, smatrat će se da su odustali od natječaja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni web stranici Bolnice www.bolnica-bistra.hr.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se pisanim putem Bolnici na adresu Bolnička 21, 10 298 Donja Bistra, osobno u tajništvu bolnice ili putem maila na adresu pisarnica@bolnica-bistra.hr s naznakom ”Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno/određeno vrijeme, za radno mjesto: navesti raspisano radno mjesto“, u roku  od 8 dana, računajući od datuma objave na burzi rada i web stranici bolnice.
Nepravovremene, nepotpune prijave i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiv osnov ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukadno Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i to: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Bolnica pridržava pravo poništenja Natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za postupak provedbe ovog natječaja.

 

Prijave na sve otvorene natječaje možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

  • poštom na adresu bolnice
  • osobno u tajništvu bolnice u uredovno vrijeme:
    radnim danom od 7:30 do 15:30 sati
  • e-mailom na adresu: pisarnica@bolnica-bistra.hr